Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2016.aarsrapport-rom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Boligsalg som aldri før

Stor aktivitet og salgsrekord har preget utviklingsåret 2016 i ROM Eiendom. Vil trenden forsterkes i 2017?

Boligsalg som aldri før

Stor aktivitet og salgsrekord har preget utviklingsåret 2016 i ROM Eiendom. Vil trenden forsterkes i 2017?

– Verdensmestre i åpen klasse, det er oss! Morten Austestad, direktør utvikling i ROM Eiendom er kledelig ubeskjeden når han skal fortelle om året som er gått. Men det er ingen tvil om at ROMs utvikling i 2016 har vært bra.

– Overskriften for året vi har lagt bak oss, er boligsalg og -utvikling. I 2016 passerte vi 600 solgte leiligheter brutto, det er en milepæl vi er stolt av. Vi lanserte vårt første eget boligprosjekt i Hollenderkvartalet i Oslo, der vi skal bygge både boliger og næringslokaler – med BREEAM NOR-sertifisering. Det er faktisk første gang det bygges BREEAM-boliger i Norge, og ved årsskiftet hadde vi solgt 60 av 62 leiligheter – det er vanvittig bra, påpeker Austestad.

Men 2016 har ikke bare handlet om boliger. I oktober besluttet ROM å bygge hotell på Kammerherreløkka i Porsgrunn, i samarbeid med R8 Property. Samme måned overtok KLP Eiendom et flunkende nytt kontorbygg i Bergen sentrum, vegg i vegg med jernbanestasjonen – bygget av ROM. Kontorbygget, som er BREEAM NOR-sertifisert, har rundt 750 arbeidsplasser fordelt på nærmere 15 000 kvadratmeter.

– Med det salget satte vi salgsrekord i Bergen, med en yield på under fem prosent og 760 millioner i salgspris, forteller Austestad.

Fortetting i 15 år
Det at ROM gjennom et normalår planlegger, utvikler, bygger og selger sentrale eiendommer rundt omkring i landet, speiler rollen som ROM har hatt gjennom 15 år som eiendomsutvikler. Det kanskje mest synlige eksemplet på denne rollen, er Barcode – Oslos omdiskuterte og utskjelte, men også høyt elskede nye skyline. Gjennom Oslo S Utvikling, OSU, har ROM vært delaktig i å realisere bygningsrekken i Bjørvika.

– Barcode viser med all tydelighet at fortetting er helt nødvendig. Man kan godt snakke om et paradigmeskifte med Barcode, men jeg tror denne utviklingen ville tvunget seg frem uansett. Oslo vokser med et par hundre tusen innbyggere på kort tid, så det må bygges høyt og tett, påpeker Austestad og legger til:

– Det som er spesielt, er at ROM var i en posisjon til å sette handling bak ordene da selve byggingen skulle starte midt på 2000-tallet. Det var mange som snakket om å fortette Oslo gjennom 90-tallet, men få gjorde noe med det. Så må jeg understreke at knutepunkt og fortetting langt fra er noe enmannsverk; her var det flere som ville noe samtidig. ROM har gjerne tatt rollen som et slags nav i slike prosesser, slik at vi har fått ulike aktører – private som offentlige, statlige som kommunale – til å snakke og jobbe sammen.

Avventende til reformen
Men hva nå, når ROM fra 1. mai 2017 blir en del av Bane NOR og divisjonen Knutepunkt og eiendom? Morten Austestad er spent på hva som vil komme ut av jernbanereformen for ROMs del:

– Ut fra ren forretningslogikk må vi definere hva eiendomsforvaltning og -utvikling i Bane NOR skal være. Det må også raskt jobbes med de nødvendige prosessene for å få en god samkjøring mellom divisjonene i det nye konsernet.

Forskjellene mellom organisasjonene som slås sammen er store: Vi i ROM har levd i en konkurranseverden i lang tid, og er veldig resultatorientert og har stor drive, mens Jernbaneverket er en tidligere statsetat. Derfor må vi bruke tid på å finne ut hvordan vi skal fungere og jobbe best mulig sammen i det nye statsforetaket. Gitt at det etableres gode rammebetingelser og et nødvendig handlingsrom, er det gode muligheter for å videreføre den suksessrike eiendomsutviklingen som har vært i ROM.

– Hva kan den gamle Jernbaneverk-kulturen tilføre ROM av positive elementer, da?

– Når det gjelder eiendomsutvikling, så er jeg usikker på hva bidraget vil være. Generelt opplever jeg at Jernbaneverket har en sikkerhetskultur som er annerledes enn det vi er vant til. Sikkerhetstenkningen gjennomsyrer det meste, så på dette feltet kan ROM tilføres noe nytt, tror direktøren.

En helhetlig tilnærming
– Samtidig åpner vel reformen for gode utviklingsmuligheter?

– Joda, en helhetlig tilnærming til jernbanens eiendommer og utviklingsmuligheter bereder grunnen for tre typer nye «funn»: 1. Utvikling av jernbaneareal som i dag ikke brukes til jernbanedrift. Disse tomtene ligger i tilknytning til stasjoner og vil være veldig viktige for knutepunktutvikling. 2. Mulighet for mer og bedre integrert by- og stedsutvikling, spesielt i områder hvor ny jernbane bygges. 3. Når alt samles i én portefølje kan vi strukturere og effektivisere bruken av serviceeiendommene våre bedre. Det åpner blant annet for mulig arealeffektivisering, og kanskje kan vi frigjøre bynære jernbaneeiendommer. Et eksempel som ofte trekkes frem er de store jernbaneområdene på Filipstad – kanskje Norges mest attraktive tomt. Gjennom reformen er vi i en bedre posisjon til å tenke nytt, nå vil samme enhet ha ansvar for både frigjøring og utvikling av areal. Og det skaper interessante muligheter, avrunder Morten Austestad.

«Gjennom reformen er vi i en bedre posisjon til å tenke nytt.»

Morten Austestad,
Direktør utvikling

 

Fakta eiendomsutvikling 

Tall taler for fortetting

Å bygge tettere rundt stasjonene i byer og tettsteder gir effektive knutepunkter, og tallenes tale er klar. Det fører til mindre bilkjøring, og størst er miljøvirkningen i Oslo.


Jernbanestasjonene ligger som oftest sentralt i byene og tettstedene. Ved å bygge boliger, kontorbygg og publikumsfunksjoner nært rundt stasjonene, blir det lettere for folk å reise kollektivt, gå og sykle til daglige gjøremål. I 2013 undersøkte Transportøkonomisk institutt miljø­ effektene av sentral knutepunktutvikling for ROM Eiendom (TØI rapport 1285/2013). Analysen konkluderte med at bygging av 12.500 arbeidsplasser i «Barcode» i Bjørvika, i stedet for fordelt som dagens arbeidsplasser i Oslo, sparer byen for 1,7 millioner bilturer og 24 millioner kjøretøykilometer med bil pr. år. Det er altså en vesentlig stor miljøgevinst ved å lokalisere arbeidsplasser nært opp mot Oslo S og i sentrum for øvrig.

Varierende effekt
Transportøkonomisk institutt har nå gjort en tilsvarende vurdering for ROM, knyttet til transportrelaterte effekter av knutepunktutvikling for tre ulike bytypologier i forsteder og byer utenfor Oslo, men innenfor Intercity-triangelet: «Miljøeffekter av stasjonsnær lokalisering av boliger og arbeidsplasser» (TØI rapport 1550/2017). Analysene viser at knutepunktutvikling gir en effekt, men at den varierer.

I analysen av forstadsområder (blant annet Ski) gir bolig – og arbeidsplassetablering ved knutepunktene i gjennomsnitt en reduksjon i gjennomsnittlig antall kjøretøykilometer med bil på 0,5 % pr bosatt og 17 % pr ansatt, sammenlignet med en ikke -sentral lokalisering av disse.

Tilsvarende for byer relativt nær Oslo (blant annet Moss) gir bolig – og arbeidsplassetablering ved knutepunktene en reduksjon i gjennomsnittlig antall kjtkm på 21 % pr bosatt og 35 % pr ansatt, sammenlignet med en ikke -sentral lokalisering. I byer lenger ut (blant annet Hamar) gir bolig – og arbeidsplassetablering ved knutepunktene en reduksjon i gjennomsnittlig antall kjtkm på 21 % per bosatt og 14 % pr. ansatt, sammenlignet med en ikke -sentral lokalisering.

Høyere miljøgevinst
Analysen er basert på dagens reisemiddelfordeling. Med målsettingene om nullvekst i biltrafikken og at Inter-City utbyggingen vil kunne gi høyere tetthet og større aktivitet i sentrum i byene, kan man forvente lavere bilandel og høyere andel kollektivreiser, gangturer og sykkelturer på reiser som starer og slutter i sentrum enn i dag. Da vil miljøgevinsten kunne bli vesentlig høyere enn med dagens reisemiddelfordeling.


 

«Forskningen om hvordan byutvikling i knutepunktene bidrar til mer miljøvennlig transport i byene er viktig for ROM.»

 

Ellen Haug,

Prosjektsjef i ROM Eiendom

Store forventninger

ROM spiller en viktig rolle i norsk byutvikling – og bør få lov til å videreutvikle den rollen i Bane NOR, mener byutviklingsforsker Erling Dokk Holm.


– ROM Eiendom evner å se hva byutvikling i våre dager handler om. De har et kommersielt, men også rasjonelt argument for å bygge tett rundt jernbanestasjoner. Det er et argument jeg støtter rent faglig, sier Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Han har forsket på urban vekst i flere år, og ser at ROM spiller en nøkkelrolle i byer med jernbane.

– Det er særlig tydelig gjennom den store Intercity-utbyggingen som pågår nå, der toget får en stadig sterkere rolle i byutviklingen. Da er det viktig at jernbanen og eiendommene rundt er koblet slik at man skjønner betydningen av å bygge dem ut. ROMs ledere har vært flinke til å se og utnytte dette mulighetsrommet, og selskapet sitter på fantastiske tomter i mange norske byer. De vil få en sentral jobb med å fortsette knutepunktsutviklingen, og ikke minst i å få denne tekningen på dagsordenen i Bane NOR, påpeker Dokk Holm.

Visjonære prosjekter
Han tror det at all jernbanerelatert eiendom samles under Knutepunkt og eiendom i Bane NOR er positivt for norske bysentra:
– Det vil forhåpentlig føre til bedre stasjonsutbygginger, slik at vi for eksempel slipper prosjekter som Ski stasjon i fremtiden. Tenk hvis vi hadde begynt å utvikle Ski stasjon i dag, med fortetting og knutepunkt som ledestjerner. Da ville det blitt noe annet enn det stasjonen er nå. Da kunne vi hatt mye bolig og næring på og rundt stasjonen, med en positiv effekt for Skis innbyggere. I stedet tenkte man utelukkende tog og tilførsel til toget da stasjonen i sin tid ble utviklet – med en masse parkeringsplasser rundt som resultat, nærmest sukker Dokk Holm før han fortsetter:

– I fremtiden trengs det store og ganske visjonære prosjekter i en del småbyer rundt jernbanestasjonene. Det vil kreve mye både privat og offentlig kapital, gjennom gode kompaniskap. Her er det for det første viktig at ROM ikke går til grunne i Bane NOR, men får lov til å bære fanen for knutepunktsutvikling, fortetting og arkitektonisk kvalitet høyt. Dernest må Bane NOR ta sitt offentlige ansvar i politikken også, og ikke bli for underdanig og lojal selv om de er en del av staten. De må være seg sin faglige integritet bevisst og gjøre gode analyser på urban økonomi. Da kan de være med på å påvirke hvor man for eksempel plasserer den nye stasjonen på Hamar eller det nye sykehuset i Mjøsdistriktet.

Vern og utvikling
– Hva tenker du om jobben som ROM har gjort gjennom historien – med alt fra å holde vedlike vernede og fredede bygg til å utvikle nye, store prosjekter som Barcode?

– For å ta Barcode først, så er det et utrolig bra miljøprosjekt og plasseringen er ideell. Så kan man alltids diskutere arkitektonisk kvalitet og høyder. Men det er ingen tvil om at Barcode har bidratt til å vitalisere Bjørvika og åpnet for flere investeringer i området. Når det gjelder forvaltningen av eksisterende bygningsmasse, så sitter ROM på mange viktige bygg i norsk arkitekturhistorie, og jeg syns de gjør mye bra for å bevare denne historien. Så kan de nok fortsette å videreutvikle flere av eiendommene med interessante påbygg, som hotellvirksomhet og slike ting.

– Apropos arkitektur, hva tenker du om den arkitektoniske kvaliteten på ROMs bygg?

– Det ROM skal ha ros for, er at de har et økende kvalitetskrav på arkitektur, og jeg er positiv til hvordan de utvikler seg i så måte. De må fortsette å legge vekt på arkitektonisk kvalitet inn i Bane NOR også, det er bare de som kan holde den fanen høyt. Og det håper jeg de klarer.

«ROM Eiendom evner å se hva byutvikling i våre dager handler om.»

Erling Dokk Holm,
Byutviklingsforsker

Utvikling i skjønn forening

Det skjer spennende ting når offentlige aktører går sammen om å skape gode byrom. Som i Trondheim.


Reguleringsplanen for et nytt kollektivknutepunkt i Trondheim er til politisk behandling. Bak reguleringsforslaget står ROM Eiendom, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, som drar lasset sammen for å utvikle gode byrom.

Samarbeidet foregår gjennom selskapet Trondheim Stasjonssenter AS. Blir forslaget vedtatt, får Trondheim felles terminal for tog, buss og hurtigbåt, nye boliger, nye parkeringsplasser under bakken og attraktive uteområder midt i byen. Bokstavelig talt på stasjonen.

– Målet er å utvikle tomten der busstasjon og parkeringshus ligger i dag, til et skikkelig trafikalt knutepunkt. I tillegg vil vi få inn andre funksjoner som vil revitalisere denne delen av byen, sier prosjektdirektør Anne Siiri Øyasæter i ROM, og legger til:

– Vi ser at kommuner som vi har et tett samarbeid med, som har kunnskap nok og som tenker strategisk for å skape en utvikling, er de som ofte får til noe.

Kan tjene penger
Trondheim kommune er ifølge Øyasæter et godt eksempel på en kommune som evner å tenke kommersielt for å nå strategiske mål, og som ikke bare ser seg selv som reguleringsmyndighet.

– Når kommunen er med på å fasilitere den første fasen, ved at de går inn med eiendom i selskapet, vil de også ha muligheten til å kunne tjene gode penger når de selger seg ut. Det er ikke sikkert kommunen vil være utbygger og drive kommersiell virksomhet. Men de kan sørge for å tjene penger til kommunekassen ved å være en aktiv part og tilrettelegger i fasen før utbygging, sier Øyasæter.

I dette prosjektet har kommunen trukket inn sitt eget selskap Trondheim parkering AS, for å se om det er mulig å optimalisere parkeringstilbudet ved dette viktige knutepunktet. Fylkeskommunen satser også på at de ved å bidra positivt i den strategiske fasen, delvis kan finansiere den nye bussterminalen. 40 prosent av Trondheim Stasjonssenter AS eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennom Trondheim bussterminal AS, 40 prosent av ROM og 20 prosent av Trondheim kommune.

– Fylkeskommunene er gjerne viktige partnere for oss ved knutepunktsutvikling, fordi de har ansvaret for busstilbudet og ofte eier busselskapene. For oss er det naturlig å samarbeide med fylkeskommunen, Jernbaneverket/ Bane NOR og andre aktører ved knutepunktet. Vi får til mer ved å pare investeringene våre. Vi har mange gode eksempler på vellykket knutepunktsutvikling i samarbeid med andre aktører, som i Voss, Drammen og Moss, forteller Øyasæter.

Gode byrom
Når ROM er med på å skape knutepunkter, er det ikke bare reiselogistikk, men byutvikling som er målet.

– Vi er opptatt av å optimalisere tomtene, og utvikle dem slik at de blir en del av bystrukturen. Vi må hele tiden tenke byrom med god arkitektur, fotgjengervennlighet, aktivitet på gateplan og effektive knutepunkt, slik at flest mulig kan og vil reise kollektivt, sier Øyasæter.

«Vi har mange gode eksempler på vellykket knutepunktsutvikling i samarbeid med andre aktører.»

Anne Siiri Øyasæter,
Prosjektdirektør i ROM Eiendom

Hollenderkvartalet, Oslo

I Schweigaards gate 40–46 i Oslo bygger ROM 62 moderne leiligheter i urbane omgivelser. Alle beboerne har tilgang til felles takterrasse og direkte adkomst ut i felles park for hele kvartalet på ca. to mål. Det legges opp til et eget sykkelverksted og skibod for sameiet og rikelig med sykkelparkeringsplasser. På gateplan utvikles utadrettete næringsarealer. I prosjektet er det lagt vekt på høy kvalitet på planløsninger og materialer samtidig som strenge miljøkrav skal oppfylles. Boligprosjektet blir det første i Norge som sertifiseres iht BREEAM-NOR-manualen og målet er å oppnå «Very good». Det bygges blant annet ikke parkeringskjeller, men legges i stedet opp til medlemskap i bildelingsløsning. Leilighetene bygges etter passivhus-standarden som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp. De fleste leilighetene ble solgt like etter salgsstart.

Formål:
Bolig
Areal:
Ca. 7000 m² BTA
Nærhet til kollektivtilbud:
3 min.
Ferdigstilt:
2016


Foto vY

Barcode, Oslo


Strekkoden i Bjørvika ble i realiteten ferdigstilt i 2016, og de siste leilighetene i enden av Barcode har nå blitt klargjort for overtakelse. Etter ti års byggevirksomhet har Oslo gjennom Barcode fått et nytt bygulv med allsidig næringsliv, kontorplasser for over 10 000 mennesker og med nesten 400 boliger. Barcode utvikles av Oslo S Utvikling, et selskap eid av Linstow, Entra og ROM.


Formål:
Kontor, bolig, handel
Utviklingsareal:
292 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:

3 min.
Ferdigstilt:
2016

Eufemias hage, Oslo


Eufemias Hage er Oslo S Utviklings første boligprosjekt nedenfor Barcoderekken i Bjørvika, mellom Dronning Eufemias gate og fjorden. Prosjektet består av 145 leiligheter bygget som en hestesko rundt en skjermet og frodig byhage, og vil utgjøre en grønn og urban oase sentralt i Bjørvika. Alle leilighetene vil få balkonger eller terrasser. De aller fleste leilighetene er solgt.


Formål:
Bolig, handel
Utviklingsareal:
21 500 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
5 min.
Ferdigstilt:
2018

Eufemias plass, Oslo


Eufemias Plass er et nytt og attraktivt boligprosjekt i Bjørvika nedenfor Barcoderekken og mot sjøkanten. Prosjektet består av totalt 165 leiligheter fordelt på to bygge- og salgstrinn, og mange kjøpere har etter kort tid sikret seg en leilighet i dette populære prosjektet. Beliggenheten er god og avskjermet, men samtidig i nærheten av det pulserende livet ved siden av det nye moderne kontorbygget Eufemia. Salgstrinn 2 vil bli lagt ut i løpet av 2017.


Formål:
Bolig, handel
Utviklingsareal:
14 600 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
5 min.
Ferdigstilt:
2019

Skøyen, Oslo


ROM har i samarbeid med naboeiendommene igangsatt arbeid for detaljregulering av arealene inntil Skøyen stasjon. Området skal utvikles som en sentral del av knutepunktet på Skøyen med boliger, næ­ ring og handel m.m. ROM ønsker å bygge hotell/kontor i direkte tilknytning til den gamle verneverdige stasjonen.


Formål:
Næring, hotell, bevertning
Utviklingsareal:
Ca. 9000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På stasjonen
Ferdigstilt:
Ikke klart

Økern, Oslo


ROM har i samarbeid med naboeiendommene, KLP Eiendom og Hesselberg Eiendom, igangsatt arbeid for regulering av Økern Syd, rett syd for Økern senter og T-banestasjon. Området skal utvikles som en del av senterområdet i Hovinbyen med bolig, næring, service, gater og møteplasser med urbane kvaliteter og aktivitet.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
Ca. 35 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
250 m til T-banestasjonen
Ferdigstilt:
Ikke klart

 


Illustrasjon a-lab

Eufemia kontorbygg

Det nye kontorbygget Eufemia på nedsiden av Barcode i Bjørvika vil bli et nytt og miljøvennlig kontorbygg ved den østlige inngangsporten til Bjørvika, med sentral beliggenhet også mot Middelalderparken og Sørenga. Bygget vil bli et signalbygg for moderne arbeidsliv. Kontorbygget er i stor grad allerede utleid, og det er kjent at konsulent- og revisjonsselskapet PWC er blant de som flytter til Eufemia ved ferdigstillelse. Microsoft vil også samle flere av sine virksomheter i Oslo i Eufemia. Kontorbygget vil tilby store etasjeplaner og effektive og moderne løsninger, med stor bruk av aktivitetsbaserte soner og moderne sosiale områder og fremtidsrettet teknologi. Eufemia kontorbygg utvikles av Oslo S Utvikling, et selskap eid av Linstow, Entra og ROM.

Formål:
Kontor
Areal:
21 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
5 min.
Ferdigstilt:
2019

Grefsen Stasjon, Oslo

Ved Storo skaper ROM og JM Norge en ny bydel med nærhet til både marka og byen. Cirka 1100 leiligheter skal bygges på det gamle godsområdet til jernbanestasjonen på Grefsen. Transformeringen av området har pågått siden 2011, og mange har flyttet inn i de nye byggene. Byggene er delt opp i sprang og ulike høyder for å skape variasjon, og danner en skjerm mot vei og jernbane. På innsiden av denne skjermen ligger lavere blokker som trapper seg ned mot eksisterende bebyggelse. Leilighetene åpner seg mot store, sammenhengende grøntområder med gang- og sykkelstier, og en enestående utsikt over byen. To T-banestasjoner, fire trikkelinjer, flere busslinjer og tog gjør det enkelt for beboerne på Grefsen Stasjon å la bilen stå. Mer enn 750 leiligheter var solgt pr. januar 2017.

Formål:
Bolig
Areal:
90 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
1 min.
Ferdigstilt:
2023

Illustrasjon 4B

Nye Oslo S


Den store veksten i kollektivtrafikken vil kreve nye løsninger med bedre kapasitet og økt tilgjengelighet for Norges største jernbanestasjon. En felles konsekvensutredning for hele Oslo S-området er utarbeidet sammen med KLP og Ruter. Reguleringsarbeidet starter opp i 2017. Reguleringsplan for en utvidelse av eksisterende p-hus under Christian Frederiks plass, samt en oppgradering av plassen som en del av Operaallmenningen pågår parallelt.


Formål:
Stasjon, hotell, kontor, forretninger, p-hus
Utviklingsareal:
Ca. 90 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:

På stasjonen
Ferdigstilt:
2022

Schweigaards gate 35-51


I Schweigaards gate 35-51 planlegger ROM et nytt kontorbygg med åtte etasjer over bakken og to underetasjer. Arkitekturen bidrar til at lys slipper til i gaten samt tar med seg elementer fra den eksisterende 1800-tall bebyggelsen. Det foreslås at eksisterende bygård i nr. 51 integreres i kontorprosjektet. Ambisjonen for prosjektet er BREEAM-NOR «Excellent». Reguleringsplan for prosjektet ble igangsatt høsten 2016, som forventes godkjent høsten 2018.


Formål:
Kontor, utadrettet virksomhet
Utviklingsareal:
Ca. 22 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
3 min.
Ferdigstilt:
Ikke avklart

Filipstad, Oslo


Filipstad er den siste store, ubebygde delen av Fjordbyen som skal utvikles. Et forslag til områderegulering ligger til behandling i Byrådet, og kan bli vedtatt i 2017. Oslo Havn KF og ROM samarbeider om reguleringen. Filipstadplanen åpner for ca. 3000 boliger, ny skole, bypark på 90 mål, og ellers varierte kontor-, handelsog bevertningslokaler. Havnepromenaden vil gå gjennom området. Mulig byggestart for deler av prosjektet i løpet av 2018.


Formål:
Næring, service, kontor, handel, bolig, park, ferjeterminal m.m
Utviklingsareal:
Ca. 455 000 m² (hele området)
Nærhet til kollektivtilbud:
Trikk- og bussholdeplasser planlagt på området
Ferdigstilt:
Uavklart

Lodalen, Oslo


I det tidligere administrasjonsbygget i Lodalen er det gjennomført en omfattende ombygging og rehabilitering. Administrasjonen i CargoNet flyttet inn i 3. og 4. etasje i mars 2016. I byggets andre etasje har administrasjonen i Bombardier tatt i bruk sine kontorer. I kjelleretasjen er det garderober og treningsrom. Bygget har både interiør- og eksteriørmessig fått et betydelig løft og lokalene fremstår moderne og tidsmessige.


Formål:
Kontor
Utviklingsareal:
2500 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
3 min.
Ferdigstilt:
2016 – 2017

Sandvika stasjon


ROM bygger om og ruster opp Sandvika stasjon i samarbeid med Bane NOR. Publikumsarealene får nye overflater, oppgradert belysning, ny skiltplan for lettere orientering på stasjonen, i tillegg til at tilgjengeligheten bedres fra så vel bussterminalen som torgsiden. Det tilrettelegges for universell tilkomst med nye heiser til begge plattformer. Et nytt serveringstilbud kommer ut mot torget samt et sykkelhotell. Åpning Sandvika stasjon er satt til 1. juni 2017.


Formål:
Jernbanestasjon
Utviklingsareal:
1000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På stasjonen
Ferdigstilt:
2017

 

Illustrasjon LPO arkitekter

Schweigaards gate 33, Oslo

I Schweigaards gate 33 oppføres et kontorbygg på åtte etasjer over bakken og to underetasjer. Prosjektet består av to bygningskropper som bindes sammen med en glassbro i femte etasje. Arkitekturen er særegen og nyskapende, og prosjektet vil gi området et betydelig løft i revitaliseringen av Schweigaards gate. Prosjektet vil oppnå miljøklassifiseringen BREEAM-NOR «Excellent» og energimålsettingen er klasse A.I første etasje vil det være utadrettede funksjoner (forretning, kafé, servicefunksjoner etc). I de øvrige etasjene vil det være kontorarbeidsplasser med tilhørende fellesarealer. Ved utgraving av tomten ble det ikke registrert arkeologiske funn av interesse. Utgravingen av tomten ble ferdigstilt i november 2016 og arbeidene med råbygget startet opp i desember 2016.

Formål:
Kontor, utadrettet virksomhet
Utviklingsareal:
22 100 m² (hele planområdet)
Nærhet til kollektivtilbud:
4 min.
Ferdigstilt:
Høsten 2018

 

Sagabyen, Jessheim

På Jessheim utvikler ROM i samarbeid med Ø.M.Fjeld Utvikling en ny bydel gjennom selskapet Jessheim Byutvikling AS. Bydelen har fått navnet Sagabyen og omfatter ca. 1000 nye boliger med gode bo- og miljøkvaliteter, butikker og service, samt offentlige og halvprivate uterom. Jessheim har blitt by, og Sagabyen er det første og største urbane helhetsgrepet i byen. Sagabyen er en del av kollektivknutepunktet med tog og bussforbindelser. I 2012 ble Saga Senter med 120 leiligheter ferdigstilt og i 2016 ble andre byggetrinn, Saga Atrium, med 60 leiligheter ferdigstilt. Den store offentlige parken Dampsaga Park er ferdigstilt samt Dampsaga Allé gjennom Sagabyen. Reguleringsplanen for neste byggetrinn, Saga Terrasse, er vedtatt og tre boligblokker med 97 leiligheter ble lagt ut for salg i siste del av 2016 hvorav 77 var solgt ved årsskiftet. Byggestart våren 2017.

Formål:
Bolig, næring, forretning
Areal:
60 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Rett ved stasjonen
Ferdigstilt:
60-70 boliger pr år i ca. 10 år


Foto Voice

Proffen Hageby, Drammen


ROM eier et område på 280 mål på Sundland i Drammen, med tilknytning til Gulskogen stasjon og kort vei til Drammen sentrum. Området representerer et viktig transformasjons- og fortettingsområde i fremtidig utvikling av Drammen. Boligprosjektet Proffen Hageby er det første prosjektet, og vil omfatte omtrent 300 boligenheter fordelt på moderne rekkehus og leiligheter i små­ blokker. Det vil være tilgang til romslige friområder og sammenhengende gang- og sykkelvei både til Drammen sentrum og Gulskogen stasjon.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
31 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:

3 min.
Ferdigstilt:
Uavklart

Fjordbyen Atrium, Vikersund


I 2015 etablerte ROM sammen med Modum kommune selskapet Vikersund Utvikling AS, og sammen kan det bygges ca. 400 boliger på en flott tomt ved stasjonen og Tyrifjorden. Reguleringsplanen for området er vedtatt. Prosjektet markedsføres under navnet Fjordbyen og første byggetrinn, Fjordbyen Atrium, består av 46 boliger samt ca. 2000 kvadratmeter næringslokaler. Prosjektet er under byggesaksbehandling i kommunen.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
Ca. 26 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Rett ved stasjonen og bussterminalen
Ferdigstilt:
2018/2019

Byutvikling i Moss


I Moss planlegger ROM og kommunen byutvikling rundt den nye jernbanestasjonen som skal stå ferdig i 2024. ROM og Moss kommune har dannet selskapet Sjøsiden Moss AS for denne byutviklingen. Vedtatt reguleringsplan for den nye stasjonen tilrettelegger for byutvikling i tilknytning til den. Dette gir grunnlag for videre arbeid med byutvikling på eiendommene til Sjøsiden Moss AS. Byutviklingen kan gjennomføres når den nye jernbanen og stasjonen åpner i 2024.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
Ikke klart
Nærhet til kollektivtilbud:
Ved stasjonen
Ferdigstilt:
Uavklart

Fjordbyen, Lierstranda


Lierstranda skal utvikles som fjordby med nytt knutepunkt, bybebyggelse og nytt Vestre Viken sykehus. ROM har store eiendomsutviklingsinteresser her, både med egne eiendommer og eierandel i Eidos AS. Et knutepunktprosjekt er ferdigstilt i samarbeid med Lier kommune, Drammen kommune, Bane NOR, Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune. Fjordbyen har totalt sett et stort byutviklingspotensial på over en million kvadratmeter, og utviklingen må gå over lang tid.


Formål:
Sentrumsformål, bolig og næring
Utviklingsareal:
Ikke klart
Nærhet til kollektivtilbud:
5 min.
Ferdigstilt:
Ikke klart

Hokksund


Selskapet Hokksund Vest Utvikling AS er etablert for å bygge ut området rundt Hokksund stasjon til bolig- og næringsformål. Selskapet eies av ROM og Eiker Eiendomsutvikling AS, som igjen er eid av Øvre Eiker kommune.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
Ikke avklart
Nærhet til kollektivtilbud:
Ved stasjonen
Ferdigstilt:
Ikke avklart

 

Kammerherreløkka, Porsgrunn


Kammerherreløkka AS eies av ROM sammen med R8 Property. Kammerherreløkka skal føre opp et Choice Comfort hotell med 135 rom samt et kontor-/forretningsbygg med parkeringsanlegg under byggene. Totalt utviklingsareal blir 11 300 kvadratmeter og ambisjonen er å bygge moderne energivennlige bygg. Planlagt byggestart er mars/april 2017 med ferdigstillelse 2018.


Formål:
Hotell, kontor, parkering
Utviklingsareal:
11 300 m²
Nærhet til kollektivtilbud:

På knutepunktet
Ferdigstilt:
2018

Snipetorplia, Skien


Snipetorplia er et boligprosjekt i samarbeid med entreprenørselskapet Betonmast. Prosjektet inneholder 16 moderne leiligheter eller tomannsboliger med sentral beliggenhet og utsikt over byen. Snipetorp er Skiens eldste bydel, og er et attraktivt og fredet boligstrøk. Tett og god dialog med vernemyndighetene har resultert i et moderne formspråk som både tilpasser seg og fremmer kontrastene til den verneverdige bebyggelsen. Reguleringsplanen er godkjent. Salgsstart forventes første kvartal 2017.


Formål:
Bolig
Utviklingsareal:
2000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
3 min.
Ferdigstilt:
2018

Strandsonen, Hamar


I Hamar har ROM etter en lang og omfattende prosess fått vedtatt reguleringsplaner på begge sider av sporområdet ved stasjonen. Reguleringen åpner for 230 000 kvadratmeter med bolig og næring i Strandsonen, i tillegg til cirka 60 000 kvadratmeter næring langs Stangeveien. Gjennomføring av prosjektene i Strandsonen avventer endelig trasévalg for nytt dobbeltspor til Hamar. I tillegg reguleres Tjuvholmen med revidert formål i løpet av 2017. Her planlegges cirka 20 000 kvadratmeter boliger, men det gis også mulighet for et begrenset innslag av næring. Prosjektet utvikles av Strandsonen Utvikling, som ROM har etablert sammen med Utstillingsplassen Eiendom AS.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
250 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Ved stasjonen
Ferdigstilt:
Uavklart

Gjøvik


Gjøvik skysstasjon stod ferdig desember 2013 inkludert ny gateterminal for bussene. Reguleringsplanen for skysstasjonsområdet og arealet langs sporområdet sør for Hundselva gir mulighet for å bygge 25 000 nye kvadratmeter kontor og boliger tett inntil stasjonen. Disse arealene er nå i hovedsak overført til selskapet Gjøvik Utvikling som er eid av ROM og Tema Eiendom. En utvikling her vil bidra til å integrere stasjonsområdet med eksisterende sentrum på en bedre måte enn i dag.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
25 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Rett ved stasjonen
Ferdigstilt:
Uavklart

Trondheim Stasjonssenter


ROM ønsker å utvikle Trondheims stasjonsområde med forbedrede knutepunkts- og sentrumsfunksjoner. Sammen med Trondheim Kommune og SørTrøndelag Fylkeskommune har ROM dannet Trondheim Stasjonssenter AS. Selskapet planlegger ny bussterminal, parkeringsanlegg og togterminal samt kjøpesenter og en større andel boliger. Det vil legges stor vekt på å utvikle gode byrom og utadrettede funksjoner ut mot gaten og Nidelva. Planprogram er vedtatt i november 2015, og utkast til reguleringsplan ble sendt inn i desember 2016.


Formål:
Tog- og bussterminal, parkering, kontor, forretning og bolig
Utviklingsareal:
40 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På stasjonen
Ferdigstilt:
Ikke avklart

 

Illustrasjon Rift

Drammen stasjon

ROM har store planer for knutepunktet Drammen stasjon. Hovedformål i reguleringsplanen som forventes godkjent våren 2017 er hotell og kontor samt handels/servicefunksjoner rett syd for stasjonen. I samarbeid med Choice utvikles et konferansehotell med 230 rom og en storsal med plass til 500 personer. Nærheten til tog og flytog vurderes som et stort konkurransefortrinn. Hotellet planlegges ferdigstilt i 2019. Planen inneholder også flere store kontorbygg med utadrettete funksjoner på gateplan. I tillegg skal gate og utearealer oppgraderes slik at området ved Drammen stasjon blir et attraktivt og velfungerende knutepunkt som bidrar til videre utvikling av Strømsø og Drammen.

Formål:
Hotell, kontor, handel, service, bevertning

Utviklingsareal:
Ca. 40 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På stasjonen

Ferdigstilt:
Første byggetrinn 2019

 

Skien Brygge

Skien Brygge eies av ROM sammen med Grenland Havn IKS. Byens tidligere havneområde ligger inntil sentrum, og Skien Brygge vil fremstå som en naturlig utvidelse av eksisterende bykjerne. Skien Brygge vil gi byen ny kontakt med vannet og samtidig trekke nye mennesker til Skien. Offentlig gatenett, offentlige plasser og bryggevandringer sikrer allmenn tilgjengelighet til vannet. Prosjektet ligger vestvendt, solrikt langs elva. Den ytre rekken av hus fundamenteres i elva. Områdereguleringsplanen definerer området til sentrumsformål for å romme boliger, næring, handel og kultur, og ble enstemmig vedtatt av Skien bystyre i desember 2016. Utbyggingsavtale forventes å foreligge i løpet av første halvår 2017. Byggestart kan være 2017/2018. Skien Brygge er et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling i Norge. Prosjektet utvikles i henhold til miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM Communities.

Formål:
Bolig, næring, handel,
kultur

Utviklingsareal:
55 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
1 min
Ferdigstilt:
Uavklart

Illustrasjon a-lab

 

Illustrasjon Rift

Bellevue Brygge, Fredrikstad

ROM eier store tomteområder ved Fredrikstad stasjon. Første prosjekt, Bellevuehagen med 65 leiligheter, ble ferdigstilt i 2014. Neste prosjekt, Bellevue Brygge, ligger idyllisk til mellom stasjonen og Glomma. Her skal det utvikles omtrent 200 leiligheter over de neste årene. Det første byggetrinnet, Hagene, deles opp i tre mindre enheter med henholdsvis 36, 30 og 50 leiligheter i hver. Forventet salgsstart er første halvår 2017 med byggestart i løpet av høsten samme år. Boligområdet Bellevue er attraktivt med nærhet til jernbanestasjonen, sentrum, Glommastien og Gamlebyen. Boligene får meget gode sol- og utsiktsforhold og en arkitektur tilpasset terreng og omgivelser.

Formål:
Bolig
Utviklingsareal:
15 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Ved stasjonen

Ferdigstilt:
Uavklart

 

Paradis Brygge

Paradis Brygge ligger like sør for Stavanger sentrum, mellom bydelene Våland og Storhaug, og bare et par steinkast fra Paradis stasjon. Her er det lagt til rette for ca. 400 leiligheter i en småblokkbebyggelse i en tett, middels lav bebyggelse. De første byggene er satt sammen av 4- og 6-etasjers grunnvolum med tilnærmet kvadratisk grunnflate. Bygningsvolumene er tenkt som en tidsriktig fortolkning av trehusbyen Stavanger. Tomten har flotte landskapelige kvaliteter, med nærhet til sjøen og turdraget i vannkanten, gode solforhold og en fantastisk utsikt til fjorden. Prosjektet vektlegger hager og uterom, bilfritt miljø og utsynet mot sjøen og de omkringliggende åssider. Samarbeidspartnere er Kruse Smith Eiendom AS og K2 Bolig AS. Prosjektet fikk godkjent regulering i januar 2016. Planlagt salgsstart er våren 2017.

Formål:
Bolig
Utviklingsareal:
35 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Rett ved Paradis stasjon
Ferdigstilt:
Fra 2019

Illustrasjon Ghilardi+Hellsten Arkitekter

 

Trapphuset, Trondheim


ROM ferdigstilte i 2016 et nytt kontorbygg over jernbanesporene på Trondheim S på cirka 4600 kvadratmeter. De siste arealene ble leid ut ultimo 2016. Innredning av disse arealene utføres vinteren 2017 med siste innflytting i mars 2017. Bygget inneholder en kombinasjon av kontorlokaler, restaurant og bakeri, kiosk og butikker. Trapphuset har blant annet adkomst fra Sjøgangen, en gangbru over sporene. Bygget er klassifisert til BREEAM-NOR «Very Good».


Formål:
Kontor, næring
Utviklingsareal:
4600 m² 
Nærhet til kollektivtilbud:

På stasjonen
Ferdigstilt:
2016

Cecilienborg, Trondheim


Eiendommen Cecilienborg er på ca. 16 dekar og ligger ved Nidelva, ca. tre kilometer sør for Trondheim sentrum. Tomten egner seg til boligutvikling. ROM planlegger på bakgrunn av parallelloppdrag, en karrébebyggelse med et stort sammenhengende gårdsrom som er skjermet mot trafikkstøy. Formell oppstart av planarbeidet ble varslet desember 2016. ROM har etablert et samarbeid med Trym Bolig AS. Foreløpige anslag viser at det kan etableres nesten 300 boliger i tillegg til ca. 5000 kvm næring.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
Ca. 25 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
4 min.
Ferdigstilt:
Ikke avklart

Brueland, Sandnes


På Brueland i Sandnes planlegger ROM inntil 600 boliger og næringsarealer med kort gangavstand til togstasjonen Sandnes holdeplass, Sandvedparken og Sandnes sentrum. Bebyggelsen som er planlagt rundt et eget parkområde, vil danne en skjerm både mot vind og støy fra omgivelsene. Planprogram er under fastsettelse av Sandnes kommune og arbeid med detaljregulering er igangsatt.


Formål:
Bolig, næring
Utviklingsareal:
Ca. 70 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Inntill stasjonen
Ferdigstilt:
Ike klart

Lagårdsveien Utvikling


To kontorbygg ved knutepunktet Paradis stasjon, cirka én kilometer fra Stavanger sentrum som samlet kan gi rom til 800 arbeidsplasser. Rammesøknad for det første kontorbygget er innvilget og det planlegges byggestart straks man har brukere. Samarbeidspartner er K2 Stavanger AS. Bygget vil bli sertifisert med BREEAM-NOR Very Good eller bedre. Fremtidsrettede, tekniske løsninger skal bidra til lavt energiforbruk, samtidig som åpne glassfasader trekker opplevelsen av fjord og fjell inn i bygningene.


Formål:
Kontor
Utviklingsareal:
19 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På Paradis stasjon
Ferdigstilt:
18 mnd. fra byggestart

Bergen kontorbygg


I Zander Kaaes gate ved Bergen stasjon ferdigstilte ROM i 2016 et energieffektivt kontorbygg på 15 800 kvadratmeter med både tog, buss og bybane i umiddelbar nærhet. Bygget er sertifisert «Very good» iht. BREEAMNOR-manualen og oppnår energiklasse A med passivhusstandard. I fellesarealene er det blant annet kantine, treningsrom, garderober og sykkelparkering. Bygget ble i 2016 solgt til KLP.


Formål:
Kontor
Utviklingsareal:
15 800 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På stasjonen
Ferdigstilt:
2016

 

Voss Terminal


Som ledd i utviklingen av knutepunktet på Voss bygger ROM en ny terminal i samarbeid med Bane NOR og Hordaland Fylkeskommune. Den nye terminalen får gode publikumsfasiliteter for reisende med både buss og tog. Byggearbeidene startet januar 2017 og ferdigstilles sommeren 2017. Terminalen forbindes til eksisterende kulvert under sporene med oppgang til øvrige plattformer. Arbeidene utføres i fellesprosjekt med Voss Gondol sine arbeider med etablering av ny gondol på Voss.


Formål:
Terminal
Utviklingsareal:
350 m² 
Nærhet til kollektivtilbud:

På stasjonen
Ferdigstilt:
2017

Voss hotell og «Fengselstomten»


ROM og Voss Resort samarbeider om utvikling av hotell ved siden av den nye terminalen og gondolen. DARK arkitekter har tegnet et moderne konferansehotell med ca. 210 rom fordelt på 10 000 kvadratmeter. Antatt byggestart i løpet av 2017 med mulig ferdigstillelse sommeren 2019. ROM og kommunen samarbeider om nybygg for offentlige etater på «Fengselstomten». Potensial på totalt 8 600 kvadratmeter næring og eventuelt bolig samt parkering. Mulig ferdigstillelse i løpet av 2021.


Formål:
Hotell, kontor
Utviklingsareal:
10 000 m² + 8600 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
På knutepunktet
Ferdigstilt:
2019, 2021

Quadrum, Kristiansand


På «Trekanttomten» mellom Kristiansand stasjon, riksvei E-39 og Kvadraturen planlegger ROM utvikling av kontorarbeidsplasser og eventuelt et hotell på 10 000 kvadratmeter. Detaljreguleringsplan ble vedtatt i 2014. Det jobbes med ett av fem mulige bygg på ca. 9000 m² BTA med tanke på å realisere et første kontorbygg med ca. 450 arbeidsplasser i den sørvestre delen av tomten.


Formål:
Kontor, hotell, evt noe bolig
Utviklingsareal:
Ca. 40 000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
Ligger på stasjonen
Ferdigstilt:
1. kontorbygg 2018

Kløfta


På Kløfta utvikler ROM 110 moderne leiligheter like ved stasjonen. Det er reisetid på 30 minutter med toget mellom Kløfta og Oslo S. Det bygges både to-, tre- og fireroms leiligheter. Alle leilighetene får store balkonger og det vil anlegges takterrasser og spennende takhager. Reguleringsplanen for området forventes godkjent i løpet av 2017 med forventet salgsstart i 2018.


Formål:
Bolig
Utviklingsareal:
Ca. 9000 m²
Nærhet til kollektivtilbud:
1 min.
Ferdigstilt:
2020

 

Til forsiden