Vi benytter informasjonskapsler (cookies) til statistikkformål. Ved å benytte 2016.aarsrapport-rom.no aksepterer du denne bruken.
Les mer

Bevarer for fremtiden

Med moderne hjelpemidler tar ROM godt vare på historien – noe som gjør det enklere å tenke nytt for fremtiden.

Bevarer for fremtiden

Med moderne hjelpemidler tar ROM godt vare på historien – noe som gjør det enklere å tenke nytt for fremtiden.


– Digitalisering. Det er det ene ordet Signe Horn, avtroppende direktør for stasjoner i ROM Eiendom, gjentar opptil flere ganger når hun snakker om hva som har preget ROMs forvaltningsarbeid i 2016 (og 2015, for den saks skyld). Og når hun snakker om digitalisering, gjør hun det med stor entusiasme. For av digitalisering følger nemlig bedre kontroll, full oversikt og god forvaltning.

– Vi har en stor og geografisk svært spredt eiendomsportefølje. Flere enn 200 av våre rundt 1000 bygg er over 100 år gamle, og en tredel av porteføljen vår er underlagt vern og fredning. Skal vi greie å forvalte alle disse byggene – og husk at mange av dem representerer en viktig del av norsk jernbanehistorie – så må vi ha gode styringsverktøy. Og det er her digitaliseringen kommer inn, sier Horn og utdyper:

– Vi har gått en lang vei siden 2001, da ROM ble etablert. Til å begynne med hadde vi dårlig oversikt over eiendomsmassen, stort etterslep på vedlikehold og misfornøyde leietakere. Takket være gode digitale systemer har vi i dag full oversikt over eiendomsmassen vår, enten det er snakk om når leiekontrakter løper ut, hvor stort energiforbruket er eller hva slags vedlikehold som er planlagt kommende år. Vi har en svært god oversikt over det vi eier og hva vi skal gjøre. Faktisk er nå 90 prosent av det vedlikeholdet vi skal gjøre hvert år planlagt. Her har mange andre offentlig eide selskaper mye å lære, sier Horn.

Svært fornøyde leietakere
– I tillegg har vi ansatte med stor lokalkunnskap og gode nettverk, det er jo dem som skaper liv i byggene våre over hele landet – enten de sitter i Stavanger, Bergen, Kristiansand eller Trondheim. De er til stede, de er i tett dialog med leietakerne og er lydhøre for hva kundene ønsker, påpeker stasjonsdirektøren.

Nettopp denne kombinasjonen av «ordning och reda» i bunnen og en menneskelig tilnærming på toppen gjør at ROM i 2016 scorer rekordhøyt på Leietakerindeksen (NLI). 82 poeng (en oppgang på tre poeng fra 2015) ga dem en tredjeplass på rankingen i fjor, kun slått av R8 Property og Entra. NLI kartlegger hvor tilfreds leietakerne hos 18 store og mellomstore utleiere av næringseiendom er – og er en viktig pekepinn for aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet. Fornøyde leietakere er lojale leietakere, og lojale leietakere blir værende lenger.

– I en tid med tøffere økonomiske rammebetingelser er det viktig å beholde de leietakerne vi har. Når vi scorer høyt på NLI, er det et tegn på at det vi gjør er riktig. Vi forvalter byggene våre godt, og vi har utviklet en egen kompetanse innen digitalisering og dokumentasjon som jeg håper vi kan ta med videre inn i Bane NOR, sier Horn.

Ny reform, nye muligheter
Jernbanereformen preger selvfølgelig også forvaltningsdelen av ROMs virksomhet. Når ROM fra 1. mai 2017 blir en del av Bane NOR, blir eiendomsporteføljene til henholdsvis ROM og tidligere Jernbaneverket slått sammen til én. Dermed forsvinner det kunstige skillet som var der tidligere – at Jernbaneverket hadde ansvaret for venterommene og selve togsporet, mens ROM skjøttet stasjonsbyggene. Reformen og sammenslåingen gir muligheter for en helt annen type forvaltning, tenker Signe Horns arvtaker, Knut Øivind Ruud Johansen:

– Det viktigste med jernbanereformen for vår del er at vi nå får samlet ansvaret for all jernbanerelatert eiendom under ett tak. Dermed kan vi jobbe sammen, og det blir slutt på rivalisering og ansvarsfraskrivelse. Nå kan vi konsentrere oss om hele stasjonen, og om å skape trygghet og gode opplevelser på hele knutepunktet, sier Johansen og utdyper:

– Det er ikke lenger slik at folk sitter og venter en time på toget, nå går det tog jevnt og trutt. Da må også tjenestetilbudet tilpasses folk og knutepunkttenkningen. Derfor er det naturlig å tenke mer konseptuelt fremover. De fleste forventer et minimum av tjenester – som å kunne kjøpe kaffe, avis, ha tilgang på nett og gjerne en matbutikk. Men hva om vi utvider dette? At man for eksempel kan legge inn en matbestilling på stasjonen om morgenen på vei til jobb, og så hente ferdig pakke på vei hjem? Dette er ting vi ser på nå, forteller den påtroppende direktøren – som gjerne tenker flere nye konsepter på stasjonene fremover også.
Når den avtroppende direktø­ren får siste ord, sier hun:

– ROM er innrettet for å tenke kommersielt, og det handler om å ta kunden på alvor. Et godt knutepunkt er som et kinderegg: Kundene får gode opplevelser, kollektivandelen økes og overskuddet går til fellesskapet. Det må vi jobbe videre med i Bane NOR også.

 


«Vi har utviklet en egen kompetanse innen digitalisering og dokumentasjon som jeg håper vi kan ta med videre inn i Bane NOR.»

Signe Horn,
Avtroppende direktør stasjoner

Oslo S: På ett døgn…

Fakta eiendomsforvaltning

Vern gir verdi

De gamle stasjonsbyggene i Norge hører ofte til stedets fineste bygg. Her har den norske nøkternheten måttet vike for arkitektenes visjoner.


Verneplanen for NSB fra 1993 la grunnlaget for vern av 429 jernbanebygg, hvorav 120 ble fredet. Langt de fleste av disse byggene eies i dag av ROM Eiendom. Totalt består ROMs portefølje av knapt 1000 bygg, med smått og stort.

– Det er utfordrende, for spennet er enormt – fra praktbygg, via verksteder til små priveter, eller utedoer på godt norsk, sier planutreder Sissel Bjørkto, som er utdannet sivilarkitekt med kulturminnerett på toppen.

Det skal kunnskap, entusiasme og samarbeidsevne til for å ta vare på en bygningsmasse med så mye historie i veggene.

– Vi er blitt mer og mer opptatt av å få til det gode samarbeidet med fagmyndighetene i fylket, og vi kopler dem inn raskt. Ellers blir det fort mye unødvendig arbeid. På strategisk nivå er også Riksantikvaren en viktig instans for oss, men det er vanligvis ikke deres oppgave å gå inn i konkrete prosjekter, sier Bjørkto.

Egen sjarmfaktor
Hun opplever at det er en helt annen holdning til vern i dag enn det var tidligere. Mange husker rivningsiveren på 60- og 70-tallet, mens gamle bygg i dag, med sine helt spesielle kvaliteter, ofte blir sett på som ekstra verdifulle.

Mye av ROMs bygningsmasse er fristilt fra jernbanedriften og leies ut til annen bruk. Eldre stasjonsbygg har en sjarmfaktor som gjør dem til mer attraktive lokaler for folk som vil drive kafé, små butikker og gallerier. De gamle godshusene har mange steder fått en ny spesialfunksjon: De er blitt attraktive sykkelverksteder. Kirkens Bymisjon er da gjerne leietaker og driver verkstedet.

– De årene jeg har jobbet med dette har interessen for vern av bygninger vokst. Vernet gir en merverdi. Jeg tror det henger sammen med veksten i velferd. Det er rom for å skille seg ut, identitet og særpreg blir en styrke. En ambisjon hos oss blir derfor å bygge opp under slike oppfatninger i nærmiljøene.
Men alt med måte. Vern koster, og man trenger av og til endringer av de gamle bygningene som gjør at de kan fungere også i dag.

– Da verneplanen kom på 90-tallet var NSB opptatt av å begrense vernet, slik at en fornuftig bruk ble mulig, enten det var for å sikre en konkurransedyktig jernbanedrift, eller helt andre og nye bruksområder. Bygg som ikke kan brukes, gir ingen inntekter, og er ikke så attraktive å eie og forvalte. Fortsatt tar ROM til orde for en innretning på bygningsvernet som tar hensyn også til brukskrav og økonomi. Porteføljens vedlikeholdskostnader er høye. 90 prosent av vedlikeholdet er forebyggende. Naturlig nok må vi prioritere bygg som er i bruk og der vi har et leieforhold. Det er dyrt å renovere et tomt bygg som har forfalt helt, understreker Bjørkto.

Kunnskap i alle ledd
For å kunne ta godt vare på en eiendomsmasse med stor kulturhistorisk verdi, må det selvsagt kunnskap til, ikke bare håndverksmessig, men også med tanke på evnen til å se helheten i vernearbeidet fra myndighetenes side.

– Det er viktig å plukke ut et representativt utvalg av jernbanearkitekturen på nasjonalt nivå. Det skal vise hele spennet av bygnings kategorier og stilhistorie. Og når selve det fysiske arbeidet skal utføres på de byggene som skal vernes, er det avgjørende å ha arkitekturhistorisk kunnskap. I fredete bygg må alt gjøres svært nennsomt og i samsvar med fredningsvedtakets bestemmelser. Særlig når både eksteriør og interiør er fredet, kan for eksempel isolasjonskrav by på utfordringer. Moderne metoder kan i prinsippet ikke benyttes, forteller hun.

«Vernet gir en merverdi.»

Sissel Bjørkto,
Planutreder

Godt samarbeid i praksis

HJERKINN STASJON PÅ DOVREBANEN
er fredet, og regnes som arkitekt Erik Glosimodts hovedverk. Vedlikeholdsarbeidet, inkludert tilbakeføring til opprinnelig uttrykk, ble fullført i 2016, nesten hundre år etter at Dovrebanen åpnet i 1921. Et slikt arbeid fordrer et utstrakt samarbeid mellom ROM og vernemyndighetene.

– Ved et fredet anlegg som denne stasjonen, er det jo bare tillatt med helt ordinært vedlikeholdsarbeid før vi skal trekkes inn. Samarbeidet har vært viktig, og helt nødvendig, sier Gry Wiese Horndalsveen i Oppland fylkeskommune. Hun legger til at Hjerkinn stasjon har blitt utrolig flott etter arbeidene som har pågått i tre år.

BERGEN STASJONSBYGNING
har vært gjennom et stort prosjekt for oppgradering av vestibylen og ventehallen. Begge rommene er fredet, og arbeidet har vært utført i tett dialog med fylkeskonservatoren. I tillegg har Bane NOR utført reparasjon av ståldragerne i den innvendige buehallen, Norges eneste av sitt slag.

– Prosjektene har vært komplekse med flere eiere og bidragsytere involvert, men det er vi vant til. Tidlig og tydelig dialog er viktig. De beste prosjektene er ofte resultat av at eiers behov blir godt kommunisert før detaljløsningene er valgt og tegnet ut, forteller konstituert fylkeskonservator David Aasen Sandved.

 

Bergen stasjon

På Bergen stasjon er det utført omfattende tiltak for å bedre tilbudet til de reisende og for å fremheve det vakre fredede bygget. ROM har samarbeidet med arkitekt og hatt tett og god dialog med Fylkeskonservator og Riksantikvar om hvordan arbeidet ble utført. Gulvet i inngangsvestibylen har fått nye fliser, og glassdører er byttet tilbake til de opprinnelige tredørene. Ved hovedinngang er vindfanget fjernet og ny skyvedør med varmegardin satt opp. Ut mot avgangshallen er det satt inn større glassfelt, og det kommer nye skyvedører som slipper inn mer lys til vestibylen og binder de to hallene mer sammen. Vestibylen har fått nye moderne møbler og i løpet av 2017 får avgangshallen også det. Både vestibyle og avgangshall er malt opp og har fått ny belysning. Prosjektet har vært gjennomført i tett dialog med Jernbaneverket/Bane NOR.

Bygget:
1917
Arkitekt:
Jens Z. M. Kielland
Stilart:
Middelalderpreget jugend-stil
Siste oppgradering:
2016/-17

Foto: Sune Eriksen

 

Lillestrøm stasjon


Lillestrøm er blant Norges mest trafikkerte stasjoner med ca. 20 000 besøkende pr. dag og kun 10 minutter til Oslo S og 15 minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen. Tiltak har blitt gjennomført for å gjøre stasjonen lysere, tryggere, mer oversiktlig og attraktiv å bruke. Prosjektet er blant annet gjort i samråd med opprinnelig arkitekt Arne Henriksen. Et sykkelhotell er etablert på sørsiden og et nytt ble åpnet på nordsiden 8. mars i regi av Bane NOR.


Bygget:
1930, 1998
Arkitekt:
Gudmund Hoel, Arne Henriksen
Stilart:
Nyklassisisme, moderne
Siste oppgradering:
2016

Bodø stasjon


Bodø stasjon er endestasjonen på Nordlandsbanen, et viktig knutepunkt i NordNorge. Stasjonen ble åpnet for godstrafikk i desember 1961 og for persontog i februar året etter. Både selve bygget og klokketårnet har fått trekk fra klassisk arkitektur og etterkrigstidens gjenreisningsarkitektur. Bygget er under stadig renovering, og i løpet av 2015/2016 ble glassene i vinduene skiftet og vindusinnrammingen renovert, i tillegg til at marmorplatene på fasaden ble reparert/erstattet. Alt arbeid ble gjort i samråd med fylkesantikvar. I 2016 ble eksteriør og noe av interiøret fredet av Riksantikvaren.


Bygget:
1961
Arkitekt:
Peter Andreas Blix
Stilart:
Sveitserstil
Siste oppgradering:
2015

Lillestrøm P-hus


Parkeringshuset like ved Lillestrøm stasjon har plass til 760 bilder. All belysning i hele komplekset har blitt skiftet ut med LEDpærer. Dette gir bilistene en bedre opplevelse av parkeringshuset både når det gjelder oversiktlighet og trygghet. Nærheten til stasjonen gjør at parkeringshuset blir mye brukt, spesielt av pendlere. Utskiftningen har bidratt til å redusere energi- og vedlikeholdskostnadene med nærmere 80%. Belysningskonseptet er levert av Philips og heter Philips Green Parking.


Bygget:
2004
Arkitekt:
Arkitekturgruppen 2000 AS
Stilart:
Moderne
Siste oppgradering:
2016

Helsehus på Trondheim S


Den ærverdige gamle bygningen ved siden av Trondheim S fra 1883 har nå fått nytt innhold. Deler av andre etasje er ombygd, og huser et spesialisttannlegesenter og legekontor. Tredje etasje er under oppussing, og vil i løpet av sommeren 2017 også huse en virksomhet som driver med plastisk kirurgi. Fra før har NSB kontorer for administrasjonen og oppmøtested for kjørende personell i bygget.


Bygget:
1881
Arkitekt:
Balthazar Lange
Stilart:
Nyrenessanse
Siste oppgradering:
2016/2017

Røros stasjon


Røros stasjon ligger i Sør-Trøndelag. Stasjonen er endestasjon for regiontogene som går til stasjonene i henholdsvis Trondheim og Hamar. Det er store kulturminneinteresser i området, og hele Bergstaden står på UNESCOs liste over verdens kulturarv. På stasjonen finner man venterom og kiosk. I andre etasje leier Bergstaden Hotell. Det ble i 2016 skiftet tak og vinduer på stasjonen, samt utvendig maling. Oljefyr ble skiftet ut med bergvarme.


Bygget:
1877
Arkitekt:
Per Andreas Blix
Stilart:
Blix – egen type
Siste oppgradering:
2016

 

Stavanger stasjon


Stavanger stasjon ligger i sentrum av Stavanger, med Breiavatnet som nabo. Dette er også endestasjonen på Jær- og Sørlandsbanen. Stasjonen har de senere år fått ulike oppgraderinger med oppussing av kontorer til NSB, oppussing av venterom og det nye serveringskonseptet Northland. I tillegg har Narvesen fått både en oppgradering og en utvidelse.


Bygget:
1964
Arkitekt:
Gustav Helland
Stilart:
Etterkrigsfunkis
Siste oppgradering:
2016

Åndalsnes stasjon


Åndalsnes ligger idyllisk plassert i Romsdalen og er omkranset av høye fjell og imponerende naturopplevelser. Åndalsnes stasjon er Raumabanens nordligste endestasjon og et viktig knutepunkt for turistnæringen. Om sommeren går det turisttog mellom Bjorli og Åndalsnes i tillegg til regiontogene. Norsk Tindesenter, har åpnet på nabotomta og tilfører stedet nye spennende opplevelser. I dag inneholder stasjonen venterom, taxi og Romsdal Reiseliv og Handel har informasjon og butikk i første etasje.


Bygget:
1924
Arkitekt:
Gudmund Hoel
Stilart:
Nyklassisisme
Siste oppgradering:
2015

Kristiansand stasjon


Kristiansand stasjon ligger i sentrum av byen i kort avstand fra byens gågate, Markens. I 2017 er det planlagt å bytte tak og vinduer på stasjonen. I forbindelse med at NSB la ned billettsalget ble venterommet oppgradert og utvidet slik at det er plass til flere ventende passasjerer. En ny meksikansk restaurant ved navn Delicia åpnet på stasjonen i 2016.


Bygget:
1895
Arkitekt:
Paul Due
Stilart:
Historisk blandingsstil
Siste oppgradering:
2015/2016

Sykkelhotell, Stjørdal stasjon


Stjørdal stasjon er et viktig knutepunkt i byen, og har gode parkeringsog venteromsfasiliteter i tillegg til kiosk, buss og taxi. Stasjonen inngår i kommunens nye arealplan, og området vil bli utviklet med nye tilbud til reisende inkludert handel, kontorer og muligens boliger. Nå legges det til rette for et nytt sykkelhotell med plass til 70 sykler for å møte den stadig økende sykkeltrafikken til stasjonen. Sykkelhotellet får samme inngangskontroll og låser som på de som allerede er bygd. Sykkelhotellet står ferdig våren 2017.


Bygget:
2017
Arkitekt:
Odd byberg
Stilart:
Moderne
Siste oppgradering:
2017

Notodden stasjon


Notodden stasjon ligger i Telemark på Bratsbergbanen. Stasjonen er en del av industrihistorien til Notodden og Rjukan, og stasjonen er derfor på UNESCOs verdensarvliste i denne sammenhengen. Stasjonen og stasjonsområdet er fredet. I 2016 ble det foretatt en større innvendig rehabilitering og stasjonen huser nå restaurant- og veikrokjeden Heimat. I tillegg er det for tiden også bemannet togekspedisjon her.


Bygget:
1917
Arkitekt:
Gudmund Hoel/ Gerhard Fischer
Stilart:
Nybarokk
Siste oppgradering:
2016

 

Oslo S

Oslo Sentralstasjon er landets største jernbanestasjon med over tusen tog som enten passerer eller har sin start- eller endestasjon her. Og om lag 150 000 personer er innom stasjonen daglig. Mange av disse er pendlere eller turister, men stasjonen brukes både som gjennomfartsåre og som destinasjon i seg selv. Resultatet er en levende og aktiv stasjon. På Oslo S er det et rikt utvalg av både kiosker og serveringssteder, butikker og servicetilbud. Det er tilrettelagt for oppbevaring av bagasje, kjøp av valuta og bilutleie. Stasjonen har både grab’n’go og spisetilbud for den som har litt bedre tid. Østbanehallen ble renovert i 2015 og tilbyr serveringssteder med høy kvalitet, og en helt egen stemning. Særlig om ettermiddagen og kvelden er dette et svært travelt og populært møtested. Her ligger også Comfort Hotel Grand Central og Oslo Visitor Centre.

Bygget:
1882
Arkitekt:
Georg Andreas Bull
Stilart:
Nyrenessanse
Siste oppgradering:
2016/-17

Foto: Terje Borud

 

Alltid beredt

 

Det er i Lodalen det skjer. Døgnet rundt er verkstedet beredt til å ta imot tog som trenger vask og vedlikehold.


I Lodalen, mellom Ekeberg og Vålerenga i Oslo, ligger ett av verkstedene som døgnet rundt står parat til å yte den beste service til tog som er innom for en vask og løpende vedlikehold. Her jobber elektrikere, mekanikere og renholdspersonell med mange ulike oppgaver.

Et besøk på anlegget i Lodalen er nesten som å være hos lokomotivet Thomas og vennene hans. Her er to store haller, toghallen og vognhallen, en underhjulsdreiebenk og en vaskehall inne i fjellet. Noen tog her, en boggi der, så skinnende ren at man bare må ta på den. I et lite rom står en kvinne og fjerner flekker på togseter, mens sekker med brukt sengetøy fra et nattog sjaues vekk.

Det er liv og røre, og alt skjer mens togene er i drift. Det ligger inne i timeplanen at togene skal en tur innom her til faste tider, uten å skape forsinkelser. Det handler om å forebygge skader og sikre publikum gode opplevelser i rene tog.

Fra Mantena til ROM Eiendom
Siden november 2016 har ROM vært ansvarlig forvalter av bygg og anlegg i Lodalen. Det ansvaret overtok ROM fra Mantena, som fortsatt står for vedlikeholdsarbeid og reparasjoner på togene.

– Vi var 38 medarbeidere som ble overført da denne endringen ble gjort, forteller Jan Rune Nordgård, som viser rundt. Han er plassjef i Skien, der han tidligere var verkstedsjef. Men han er i Oslo minst én dag i uka, for samarbeidet med verkstedet i Lodalen er tett.

Komplekse bygg

Nordgårds nye stilling i ROM handler ikke om å ta vare på tog, men å sørge for at bygningsmassen til enhver tid er klar for at Mantenas medarbeidere kan yte service på togene. Tog som foreløpig kommer fra NSB Gjøvikbanen, Flytoget, CargoNet og NSB. Senere, når flere strekninger legges ut på anbud, kan det bli mange nye kunder. Og alle skal få den samme gode behandlingen.

– Det er komplekse bygg, og alt skal være klart til innsats når som helst. Her i Lodalen er det mest aktivitet på dagtid, i Skien er natten den travleste tiden på døgnet, forklarer Nordgård. På verkstedet i Groruddalen er det ikke noe daglig vedlikehold, men reparasjon av komponenter fra hele landet. Der foregår også større reparasjoner. I tillegg er det store verksteder i Trondheim, Drammen og Bergen.

«Det er komplekse bygg, og alt skal være klart til innsats når som helst.»

 

Jan Rune Nordgård,

Plassjef i Skien

Grønne grep gir grønne tall

 

En ny miljøstrategi er på plass og en rekke milepæler ble nådd i 2016. ROM Eiendoms grønne skifte er godt i gang.


«De globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling for å sikre et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Samfunnet må gjennom et grønt skifte og ROM Eiendom bidrar.» Dette miljøstandpunktet slår an tonen i ROMs ferske miljøstrategi, og selskapet kan vise til flere konkrete prosjekter gjennom 2016.

Lise Sunsby, leder Miljø og teknikk, og ansvarlig for miljøarbeidet i ROM, mener alvor med krav som blir stilt både internt og eksternt:

– Vi kan se tilbake på et år der miljø og samfunnsansvar har stått høyt på dagsordenen, både ved utvikling av nye bygg og ved drift og vedlikehold av eksisterende bygg. Et eksempel er omlegging til LED-lys med integrert styring i Lillestrøm P-hus. Dette prosjektet har allerede medført en tilnærmet halvering av energiforbruket. Et annet spennende prosjekt er utskifting av 230 damplamper à 400 watt med 310 LEDlamper i Toghallen i Lodalen, forteller Sunsby.

Utskiftingen skjer som en del av ordningen Grønn leieavtale. Ved en slik avtale er leietaker med på å finansiere investeringer i energisparende tiltak. Energikostnadene vil gå betydelig ned, og noe av besparelsen vil dekke en miljø­leie som løper til investeringen er nedbetalt. Det kan betegnes som en vinn-vinn-ordning, som kommer miljøet, eier og leietaker til gode.

Trippel ambisjon
– I strategien omtaler vi tre miljøambisjoner som skal bidra til et klimanøytralt samfunn: Vi legger til rette for økt kollektivtransport ved å skape gode kollektivknutepunkt, vi utvikler bærekraftige bygninger, og vi forvalter alle byggene våre på en miljøvennlig måte, sier Sunsby.

Å bidra til utviklingen av gode kollektivknutepunkt er viktig arbeid. Det handler om miljø i bred forstand – både energibesparelser ved satsing på kollektivtransport og utvikling av gode, menneskevennlige byrom.

– Vi har gode eksempler på utvikling av bærekraftige bygninger. Det nye kontorkomplekset i Zander Kaaes gate 7 i Bergen er ferdig, med Breeam Very Good-klassifisering, passivhus-standard og energiklasse A. Kontorprosjektet Trapphuset ved Trondheim stasjon ble ferdigstilt med BREEAM-NOR Very Good-klassifisering, forteller Sunsby. Også ressursforbruket i eksisterende, til dels gamle bygninger, er det viktig å jobbe kontinuerlig med.

– Energiforbruket i eksisterende bygg er redusert med 5,56 prosent. I tillegg er forbruket av fossilt brensel redusert med 19,9 prosent, etter ombygging til varmepumpe og overgang til bio-olje, sier Sunsby.

Vil være forbilde
Godt miljøarbeid er mye mer enn energibesparelser. Det kan også handle om trygghet. Sunsby har vært i ROM i tre år, og har jobbet med miljø i over 20 år. Arbeidet gir mening ikke minst fordi det kommer mange til gode.

– Videreføring av samarbeidsprosjektet «Sporet», mellom Kirkens Bymisjon og ROM på Oslo S er viktig. Bymisjonens tilstedeværelse på Norges største knutepunkt bidrar både til at folk i en vanskelig situasjon kan få hjelp, og rusmisbrukere og andre vanskeligstilte tilbys lønnet arbeid i form av å rydde og plukke søppel, kommenterer Sunsby.

ROMs miljømål favner alt fra energibesparende tiltak og utvikling av bærekraftige knutepunkt med gode byrom til kulturminnearbeid og styrking av miljøkompetansen internt slik at målene nås.

– Vi vil gjennom vår miljøpraksis være et forbilde i eiendomsbransjen, slår Lise Sunsby fast.

«Vi kan se tilbake på et år der miljø og samfunnsansvar har stått høyt på dagsordenen.»

 

Lise Sunsby,

Leder Miljø og teknikk

 

Våre bygg

 

Alnabru fellesekspedisjon
Alnabru frontlastergarasje
Alnabru mobra overnatting
Alnabru opph.rom/toalett
Alnabru terminalbygg
Alnabru vognverksted
Alvdal godshus
Alvdal ilgodshus
Alvdal stasjonsbygning
Arendal lokstall/verksted
Arendal stasjonsbygning
Arna fremmøteplass/lager
Arna godshus
Arna kontor/verks. br. BHVB
Arna overbygg gangvei
Arna stasjonsbygning
Arna traktorstall
Asker drosjebu
Asker Eikevn 53, bolig
Asker Eikevn 57, bolig
Asker stasjonsbygning
Askim stasjonsbygning
Aspedammen stasjonsbygning
Atna godshus
Atna stasjonsbygning
Barkald hvilebu B-avd.
Barkald stasjonsbygning
Berekvam eksp.hus
Bergen driftsbygning A
Bergen ekspressgodsbygning
Bergen godssenterbygning
Bergen Stasjon Ny Vestfløy
Bergen stasjonsbygning
Bergen terminalbygg nr 1
Bergen terminalbygg nr 2
Bergen terminalbygg nr 3
Bergen terminalbygg nr 4
Bergen Vedlikeholdshall
Bergseng bryggerhus
Bergseng stasjonsbygning
Berkåk stasjon
Bestun snust. hvilebrakke
Bestun stasjonsbygning
Bjerka garasje
Bjerka stasjon
Bjorli stasjonsbygning
Bjorli uthus/garasje
Bjorli vokterbolig 1.
Bjorli vokterbolig 2.
Bjørkelangen bussanlegg
Bjørkelangen Folkets hus
Bjørkelangen Lokstall/Bussanlegg
Blaker godshus
Blaker stasjonsbygning
Bleiken stasjonsbygning
Bleiken uthus
Blomheller uværskur
Blommenholm stasjonsbygning
Bodø godshus
Bodø lokstall
Bodø stasjon
Bolna Garasje/vannanlegg
Bolna stasjon
Bolna vokterbolig I
Bolstadøyri godshus
Bolstadøyri stasjonsbygning
Bolstadøyri vannverk
Borgestad godshus
Borgestad stasjonsbygg
Borgestad takoverbygg
Borgestad takoverbygg rampe
Borre st.bgn. m/godshus
Braskereidfoss stasjonsbygning
Braskereidfoss uthus/garasje
Breiskallen stasjonsbygning
Breiskallen uthus
Brennhaug godshus
Brennhaug stasjonsbygning
Brumunddal godshus
Brumunddal stasjonsbygning
Brusand stasjonsbygning
Bryn stasjonsbygning
Bryn stm. bolig
Bryn stm. bolig uthus
Bryne stasjonsbygning
Bø godshus
Bø stasjonsbygning
Bøn stasjonsbygning
Bøn uthus
Dal godshus
Dal stasjonsbygning
Dale garasje/uthus
Dale godshus
Dale stasjonsbygning
Dalsbotn eksp.hus
Dilling godshus
Dilling stasjonsbygning
Dombås e-avd. verkstedbygning
Dombås stasjon
Dovre godshus
Dovre stasjonsbygning
Drammen – lagerbygg Tangen
Drammen garasje for kran
Drammen garasje Grunninga
Drammen gartneribygning
Drammen godshall
Drammen godshusmatr.bu/bgf.
Drammen godsterminal
Drammen Grunninga g.rekke
Drammen Grønland Adm/Verkstedbygg
Drammen Grønland Vaske-/Smørehall
Drammen håndverksenter
Drammen lager/redskapsbu
Drammen Presenningstørke
Drammen spiserom/verksted
Drammen st.bygn.-bygg A
Drammen st.bygn.-bygg B
Drammen stasjon – bygg C
Drammen stasjon – bygg D
Drammen terminalkontor
Drammen velferdsbygg
Drammen verkst/lager/gar
Drangedal godshus/relehus
Drangedal stasjonsbygning
Drevvatn stasjon
Dunderland stasjon
Egersund godshus
Egersund stasjonsbygning
Egersund truckg/sykkelskur
Eggedal bussgarasje
Eidanger godshus
Eidanger stasjonsbygning
Eidanger uthusbygning
Eidsberg privetbygg/garasje
Eidsberg stasjonsbygning
Eidsvoll Adm.bygg buss
Eidsvoll b.avd. smielager
Eidsvoll bgf’s lager
Eidsvoll flishus
Eidsvoll nye stasjonsbygning
Eidsvoll snekkerverksted
Eidsvoll Verkstedbygning buss
Eina godshus
Eina relehus/garasje
Eina stasjonsbygning
Eina uthus
Eina velferd og lokstall
Elsfjord stasjon
Elverum godshus
Elverum ilgods/velferdshus
Elverum lager/el. verksted
Elverum mellombygg
Elverum stasjonsbygning
Elverum takoverbygg bussterminal
Elverum truckgarasje
Evanger godshus
Evanger stasjonsbygning
Fauske garasje sidelaster
Fauske godshus
Fauske Servicebygg
Fauske stasjon
Fetsund godshus
Fetsund stasjonsbygning
Figgjo ekspedisjonshus
Figgjo pakkhus
Filipstad gml. GD-bolig
Filipstad lagerbygg
Filipstad lokstall
Filipstad terminalbygg
Finse betjentbolig uthus
Finse st. godshus
Finse stasjonsbygning
Flekkefjord eksp/godshus
Flesberg garasje
Flesberg st.Ekspedisjonshus
Flisa bryggerhus
Flisa godshus
Flisa kalklager
Flisa privet
Flisa stasjonsbygning
Flå stasjonsbygning
Flåm funk.bolig I Velferdshus
Flåm funk.bolig II
Flåm lokstall
Forus kontor/lager
Forus rubbhall
Fossmarkli anleggsbolig
Fredrikstad lokstall
Fredrikstad stasjonsbygning
Fredrikstad uthus/omformer
Frogner godshus
Frogner stasjonsbygning
Fåberg bryggerhus
Fåberg godshus
Fåberg stasjonsbygning
Fåberg velferdsbygg Bane
Fåvang godshus
Fåvang stasjonsbygning
Galterud godshus
Galterud stasjonsbygning
Gamle Mandalsvei 10
Gamle Mandalsvei 12
Gamle Mandalsvei 2
Gamle Mandalsvei 4
Gamle Mandalsvei 6
Gamle Mandalsvei 8
Gautestad bryggerhus
Gautestad stasjonsbygning
Geilo stasjonsbygning
Geithus godshus
Gjerstad stasjonsbygning
Gjøvik lokstall
Gjøvik skysstasjon
Gjøvik stasjonsbygning
Gjøvik uthus
Glåmos godshus
Glåmos stasjon
Gol stasjonsbygning
Gran Drosjebu
Gran godshus
Gran stasjonsbygning
Grefsen stasjonsbygning
Grefsen Velferdsbygg
Grinder bryggerhus
Grinder privet
Grinder stasjonsbygning
Grong garasje
Grong godshus
Grong stasjon
Grong velferdsbygg
Grorud b.avd.brakke
Grorud b.avd.lager
Grorud h.hus Jernkroken
Grorud kontor
Grorud Kontrollhall
Grorud lagerbygg 2
Grorud oksygenlager
Grorud Portvakt
Grorud st. uthus
Grorud stasjonsbygning
Grorud store trelastlager
Grorud tilfluktsrom 1 (syd)
Grorud tilfluktsrom 2
Grorud tilfluktsrom 3 (nord)

Grorud verksted
Grorud vst. tekn. lab.
Grua stasjonsbygning
Grua vokterbolig
Grundset stasjonsbygning
Gudå godshus
Gudå stasjon
Gulskogen stasjonsbygning
Gulsvik st. ilgodshus
Gulsvik st. pakkhus
Gulsvik stasjonsbygning
Gulsvik traktorstall
Gvarv DV-garasje
Gvarv godshus
Gvarv stasjonsbygning
Gyland stasjonsbygning
Hafslund vokterbolig
Haga stasjonsbygning
Hakadal bryggerhus
Hakadal godshus
Hakadal stasjonsbygning
Halden bryggerhus
Halden godshus m.rampeob.
Halden stasjonsbygning
Hallingskeid eksp.hus
Hallingskeid pumpestasjon
Haltdalen stasjon
Hamar banemester garasje Tjuvholmen
Hamar forsyn.lager m/f
Hamar garasje/lager Loppholmen
Hamar garderobe bad Loppholmen
Hamar godslager
Hamar jernbanerestaurant
Hamar kontor /lager m/f
Hamar lager/garasje m/f
Hamar motorvognhall
Hamar oljebu/lager m/f
Hamar ringstall
Hamar Rørosbanestall
Hamar smie Loppholmen
Hamar snekkerverksted Loppholmen
Hamar stasjonsbygning
Hamar toalettanlegg
Hamar undervisningsbygning m/f
Hamar velferdsbygg linjep./bm.kontor
Hamar verkstedbygning m/f
Hamar verkstedkontor m/f
Hamar verkstedlager m/f
Hanestad stasjonsbygning
Hauerseter bfm bolig
Hauerseter godshus
Hauerseter stasjonsbygning
Haugastøl funksjonærbolig 2
Haugastøl funksjonærbolig 3
Haugastøl stasjonsbygning
Haugastøl uthus
Haugastøl vannverk
Haugenstua vokterbolig
Hauketo stasjonsbygning
Heggedal stasjonsbygning
Heglingen vokterb./feriested
Heimdal stasjon
Hell ilgodshus
Hell stasjon
Hellvik enebolig
Hellvik stasjonsbygning
Herefoss stasjonsbygning
Heskestad stasjonsbygning
Hinna stasjonsbygning
Hjellum godshus
Hjellum stasjonsbygning
Hjerkinn godshus
Hjerkinn lokstall
Hjerkinn stasjonsbygning
Hjuksebø pumpehus
Hjuksebø stasjon
Hokksund bussanlegg
Hokksund godshus
Hokksund jernbanekiosk
Hokksund stasjonsbygning
Hokksund tilfluktsrom
Hokksund Vest Grønt bygg
Holmestrand smie
Hommelvik godshus
Hommelvik stasjon
Horten stbgn/godshus
Hovemoen adm.bygg/godshus
Hovin godshus
Hovin stasjon
Hundorp stasjonsbygning
Hvalstad gml. st. bygn.
Hvalstad godshus
Hvalstad hybelhus
Hvalstad vaktm. bolig
Hynnekleiv stasjonsbygning
Hønefoss garasje
Hønefoss godshus
Hønefoss Personalbygg
Hønefoss stasjon
Hønefoss uthus
Høybråten stasjonsbygning
Hågår stasjonsbygning
Hågåseter brakke/feriested
Håreina eksp.hus
Ilseng stasjonsbygning
Ilseng uthus
Ise lagerhus
Ise privetbygg
Ise stasjonsbygning m/godshus
Jaren godshus 2
Jaren lagerbygg
Jaren stasjonsbygning
Jessheim stasjonsbygning
Jessnes stasjonsbygning
Jevnaker stasjonsbygning
Jevnaker vokterbolig
Kanalhotellet
Kirkenær bryggerhus
Kirkenær privetbygg
Kirkenær stasjonsbygning
Kjelsås anneks
Kjelsås banevokterbolig
Kjelsås stasjonsbygning
Klepp stasjonsbygning
Klokkarstua kontor/bussgarasje
Kløfta nye stasjonsbygning
Kløfta stasjonsbygning
Kløfta Trondheimsveien 67
Kløfta v. bolig Dragvoll
Kolbotn godshus
Kolbotn stasjonsbygning
Kongsberg bmkont./lager
Kongsberg bussgarasje
Kongsberg godshus
Kongsberg stasjon
Kongsvinger betjentbolig
Kongsvinger bolig nr. 1
Kongsvinger bolig nr. 3
Kongsvinger bolig nr. 4
Kongsvinger bolig nr.2
Kongsvinger bolig nr.5
Kongsvinger bolig nr.6
Kongsvinger bolig nr.7
Kongsvinger bolig nr.8
Kongsvinger boliger, boder
Kongsvinger godshus
Kongsvinger ishus
Kongsvinger lokstall
Kongsvinger stasjonsbygning
Kongsvinger velferd/lokstall
Kongsvinger velferdshus
Kongsvoll godshus
Kongsvoll pumpehus
Kongsvoll stasjon
Kongsvoll trykkbasseng
Koppang godshus
Koppang stasjonsbygning
Kopperå godshus
Kopperå stasjon
Kornsjø garasje
Kornsjø godshus
Kornsjø lok.stall
Kornsjø privetbygg
Kornsjø traktorstall
Kragerø godshus
Kristiansand bryggerigropa
kontorbygning
Kristiansand driftsbygning
Kristiansand garasje v/miljøstasjon
Kristiansand kontorbygning
Kristiansand Miljøhus
Kristiansand omlastningsoverbygg
Kristiansand pakkhus/godsoverbygg
Kristiansand plattformkiosk
Kristiansand restaurant/kiosk
Kristiansand Setesdalsveien 79
dobbelbolig
Kristiansand Setesdalsveien 81
enebolig
Kristiansand Setesdalsveien garasje
Kristiansand sovevognterminal/
oppbevaring
Kristiansand spor 1, 33 rom
Kristiansand stasjonsbygning
Kristiansand Togservicebase
Kristiansand østre brokar ROM
Kristiansund bussterminal
Kronstad stasjonsbygning
Krossen dieselpumpehus
Krossen el.lokstall
Krossen kontorbygning/hybel
Krossen velferdsbygning
Krossen verksted/lokstall
Kråkstad privetbygg
Kråkstad stasjonsbygning
Kvaleberg garasje
Kvaleberg lagerbygg
Kvaleberg lokstall
Kvaleberg mellomlasthus
Kvaleberg verksted
Kvalfors stasjon
Kvam godshus
Kvam stasjon, uthus
Kvam stasjonsbygning
Kvernum vokterbolig
Kårdal uværskur
Lademoen stasjon
Langemyr godsoverbygg
Langemyr kontor/garasje
Langemyr spisebrakke
Langemyr vaskehall
Langhus stasjonsbygning
Langsjø hvilebrakke
Langstein stasjon
Larvik bryggerhus
Larvik garasjer
Larvik godshus
Larvik lokomotivstall
Larvik smie & snekkerverksted
Larvik stasjonsbygning
Leangen godshus
Leangen stasjon
Leira stasjonsbygning
Leite brakke
Lesja privet
Lesja stasjonsbygning
Lesjabekk uthus 1
Lesjabekk uthus 2
Lesjabekk vokterbolig
Lesjaverk stasjonsbygning
Lesjaverk vokterbolig ferieste
Levanger stasjon
Lierstranda garasje
Lierstranda kontorbrakke
Lierstranda skur
Lierstranda velferdsbrakke
Lillehammer godshus

Lillehammer kunstpaviljong
Lillehammer nye skysstasjon
Lillehammer renholdsbu
Lillestrøm gml lokstall
Lillestrøm Musikkskolen
Lillestrøm nye st.bygning
Lillestrøm Parkeringshus
Lisleby stasjonsbolig
Ljan godshus
Ljan stasjonsbygning
Lodalen blåbygg
Lodalen BM’s lager t.hytta
Lodalen dreiebenkhus
Lodalen Fjellstallen
Lodalen garasje og lager
Lodalen kaldgarasje
Lodalen mekaniske verksted
Lodalen tilfluktsrom
Lodalen tinehus
Lodalen toghall
Lodalen vognbeh.hall
Lodalen vognvaskemaskin
Lora stasjonsbygning
Losna stasjonsbygning
Lundamo stasjon
Lunde stasjonsbygning
Lunden uværskur
Lunner st. bryggerhus
Lunner stasjonsbygning
Lønsdal stasjon
Lørenskog betjentbolig
Lørenskog stasjonsbygning
Løten godshus
Løten stasjonsbygning
Magnor godshus
Magnor privet
Magnor stasjonsbygning
Majavatn stasjon
Marienborg administrasjonsbygning
Marienborg bad
Marienborg diagnosestasjon
Marienborg lokstall
Marienborg lokverksted
Marienborg maler- og snekkerverksted
Marienborg motorvognverksted
Marienborg overbygg
Marienborg smie/ hjulverksted
Marienborg sykkelskur
Marienborg Tine-/Spylehall
Marienborg vanntårn
Marnardal stasjonsbygning
Marstein stasjonsbygning
Matrand betj. bolig
Matrand godshus
Matrand privet
Matrand stasjonsbygning
Menstad godshotell/lager
Menstad godssenter/adm.bygg
Menstad lokstall
Menstad takoverbygg/rampe
Merkebekk hvilebu/trallebu
Merkebekk stasjonsbygning
Meråker godshus
Meråker stasjon
Minnesund godshus
Minnesund stasjonsbygning
Mjølfjell st. godshus
Mjølfjell stasjonsbygning
Mjølfjell vannverk
Mjøndalen stasjonsbygning
Mo i Rana garasje
Mo i Rana Godssenter
Mo i Rana lokstall/verksted
Mo i Rana stasjon
Moelv bryggerhus
Moelv stasjonsbygning
Moi godshus
Moi lager/vedskjul
Moi relehus/uthus
Moi stasjonsbygning
Morskogen godshus
Morskogen stasjonsbygning
Mosby stasjonsbygning
Mosjøen bussoverbygg
Mosjøen garasje
Mosjøen lager
Mosjøen lokstall
Mosjøen stasjon
Mosjøen velferd
Moss ekspressgodsbygning
Moss godshus
Moss kontorbygg
Moss stasjonsbygning
Myrdal banemesterbolig
Myrdal funksjonærbolig I
Myrdal funksjonærbolig II
Myrdal renseanlegg
Myrdal stasjonsbygning
Myrdal vannverk
Myrdal vokterbolig II
Mysen banemesterkontor
Mysen stasjonsbygning
Namnå stasjonsbygning
Namsos ekspedisjons hus
Namsskogan stasjon
Nationaltheatret stasjon
Nelaug hvilebrakke BM
Nelaug stasjonsbygning
Nelaug telefonforsterker
Nesbyen banemesterkontor/hvile
Nesbyen garasje elektro
Nesbyen godshus
Nesbyen oljebod/truckgarasje
Nesbyen Privet/Uthus
Nesbyen stasjonsbygning
Neslandsvatn stasjonsbygning
Nittedal stasjonsbygning
Nittedal vokterbolig
Nodeland stasjonsbygning
Nor banemesterbolig
Nor inspektørbolig
Nor vedskjul
Nordagutu stasjon
Nordagutu stasjon lager
Nordfjordeid Rutebilstasjon
Nordstrand godshus
Nordstrand stasjonsbygning
Nordstrand uthus
Norefjord hvilehytte
Norefjord stasjonsbygning
Norefjord uthus
Notodden dobbeltgarasje
Notodden godshus
Notodden kollektivterminal
Notodden snekkerv./smie
Notodden stasjonsbygning
Notodden transformator st./ hy
Nygard stasjonsbygning
Nyland store bolig
Nærbø godshus
Nærbø snekkerverksted
Nærbø stasjonsbygning
Ogna stasjonsbygning
Oppdal godshus
Oppdal stasjon
Oppegård stasjonsbygning
Opphus hvilebu b-avd
Opphus stasjonsbygning
Os stasjon
Oslo h.hus Eneb.vn. 47
Oslo S DA-bygget
Oslo S Flytogterminalen
Oslo S Østbanebygget
Oslo Schweigaards gate 44 boligblokk
Oslo Schweigaards gate 44 stall
Oslo Schweigaardsgate 51 I
Oslo Schweigaardsgate 51 II
Oslo Schweigaardsgate 51 III
Oslo Schweigaardsgate 51 IV
Oslo Sentralstasjon
Oslogate 1 bolig
Oslogt. 35 bolig
Oslogt. 7 bolig
Oteråga stasjon
Otta fyrhus m/relerom
Otta lokstall
Otta stasjonsbygning
Ottestad stasjonsbygning
Paradis betongoverbygg/garasje
Paradis brokarlager
Paradis Paradisveien kontorbygg
Paradis rubbhall
Paradis Tollpost Globe
Porsgrunn C.E. Berg-Hansensgt 11
Porsgrunn Kammerherreløkka 1
Porsgrunn stasjonsbygning
Prestebakke godshus
Prestebakke privet
Prestebakke stasjonsbygning
Rakkestad garasje
Rakkestad stasjonsbygning
Ranheim godshus
Ranheim stasjon
Raufoss godshus
Raufoss stasjonsbygning
Reimegrend garasje
Reimegrend st. godshus
Reimegrend stasjonsbygning
Reinsvoll godshus
Reinsvoll privetbygning
Reinsvoll stasjonsbygning
Reinunga venteskur
Reitan stasjon
Rena godshus
Rena stasjonsbygning
Ringebu stasjonsbygning
Roa banemesterbolig
Roa bm.kontor og lager
Roa stasjonsbygning
Rognan stasjon
Rollag stasjonsbygning
Rollag uthus
Rolvsøy garasje/carport
Rolvsøy terminalbygg
Rolvsøy truckgarasje
Rossedalen ekspedisjonshus
Roverud bryggerhus
Roverud privet
Roverud stasjonsbygning
Roverud tørkehus
Rudshøgda stasjon, uthus
Rudshøgda stasjonsbygning
Rygge godshus
Rygge stasjonsbygning
Rødberg bakeribygning
Rødberg godshus
Rødberg stasjon
Røkland stasjon
Røra godshus
Røra lagerbygg
Røra stasjon
Røros pakkhus
Røros stasjon
Røyken stasjonsbygning
Råde stasjonsbygning
Rånåsfoss stasjonsbygning
Sagdalen bolig 1
Sagdalen bolig 2
Sagdalen bolig 3
Saggrenda godshus
Saggrenda stasjon
Sand bussgarasje
Sand disponentbolig
Sand kontorbygg
Sandefjord godshus
Sandefjord stasjonsbygning

 

Sander stasjonsbygning
Sandermosen stasjonsbygning
Sandermosen uthus
Sandnes betong overbygg
Sandnes bussanlegg
Sandnes Gml.stasjonsbygning
Sandnes godshus
Sandnes hvilebu ny
Sandnes stasjonsbygning
Sandvika nye stasjonsbygning
Sannidal enebolig
Sannidal stasjonsbygning
Sarpsborg godshus
Sarpsborg Lok.stallm/Velf
Sarpsborg snekkerverksted/lage
Sarpsborg stasjonsbygning
Sarpsborg velf./legekontor
Sel godshus
Sel stasjon, uthus
Sel stasjonsbygning
Selsbakk stasjon
Sem lager
Sem stasjon
Seterstøa godshus
Seterstøa stasjonsbygning
Singsås godshus
Singsås stasjon
Sirevåg stasjonsbygning
Sjoa stasjon, uthus
Sjoa stasjonsbygning
Sjoa toalettbygning
Skansen stasjon
Skarnes stasjonsbyning
Ski stasjonsbygning
Ski sykkelverksted
Skien Jernbanebrygga 63
Skien kontorpaviljong
Skien plasthall
Skien rekkegarasje
Skien Sandvikveien 10
Skien stasjonsbygning
Skien vedlikeholdshall
Skjeberg stasjonsbygning
Skogn godshus
Skogn ilgodshus
Skogn stasjon
Skollenborg godshus
Skollenborg stasjonsbygning
Skonseng stasjon
Skoppum godshus
Skoppum stasjonsbygning
Skoppum takoverbygg
Skotbu godshus
Skotbu stasjonsbygning
Skotselv godshus
Skotselv stasjonsbygning
Skotselv uthus/garasje
Skotterud godshus
Skotterud stasjonsbygning
Skøyen stasjonsbygning
Slitu privetbygg
Slitu stasjonsbygg m/godshus
Sløtfjord vokterbolig
Snartemo stasjonsbygning
Snåsa stasjon
Sokna godshus
Sokna ilgodshus
Sokna privet
Sokna stasjon
Soknedal privet
Soknedal stasjon
Solbakken vokterbolig
Spikkestad stasjonsbygning
Spikkestad uthus
Spydeberg godshus
Spydeberg stasjonsbygning
Spydeberg uthus
Stabekk lagerhus
Stai godshus
Stai stasjonsbygning
Stange stasjonsbygning
Stanghelle stasjonsbygning
Stavanger Byterminalen
Stavanger Jernb.v. stasjonsbygg
Stavanger Jernb.vn. garasje/lager
Stavanger Jernbanevn restaurant
Stavanger Kongsgaten garasjer
Stavanger Paradis Pumpestasjon
Stavanger Paradisvn. LG Terminal
Stavanger paradisvn.driftsbygning
Stavanger Paviljong
Steinkjer Linjegodsterminal
Steinkjer stasjon
Steinkjer vognremisse
Steinsrud godshus
Steinsrud stasjonsbygning
Stjørdal stasjon
Stokke godshus
Stokke stasjonsbygning
Storekvina stasjonsbygning
Stryn Rutebilstasjon
Strømmen bolig
Strømmen stasjonsbygning
Strømmen uthus
Støren stasjon
Sundland bygg A
Sundland bygg B
Sundland bygg C
Sundland bygg D
Sundland bygg E
Sundland bygg F
Sundland bygg G
Sundland bygg H
Sundland bygg I
Sundland bygg J
Sundland bygg K
Sundland bygg L
Sundland fjærlager
Sundland fyrhus
Sundland lagerhall
Sundland lagerskur
Sundland NSB kompetansesenter
Sundland renseanlegg
Sundland Statoil-stasjon
Sundland stillverkshus
Sundland tilfluktrom
Sundland transformator
Sundland Verksted 2012 N
Svarstad bussgarasje
Svarstad verksted
Svonå vokterb./feriested
Søkkunda vokterbolig
Sørumsand stasjonsbygning
Tangen godshus
Tangen spise-/velferdsrom
Tangen stasjonsbygning
Tinnoset pumpehus
Tinnoset vedskur/garasje
Tistedal stasjonsbygning
Tolga godshus
Tolga stasjon
Tomter godshus
Tomter stasjonsbygning
Torpo stasjonsbygning
Trengereid godshus
Trengereid stasjonsbygning
Tretten bryggerhus
Tretten stasjonsbygning
Trevatn stasjonsbygning
Trofors stasjon
Trondheim Cecilienborg bussanlegg
Trondheim driftsbanegard
Trondheim stasjon
Trondheim stasjon Trapphus
Trondheim stasjon Ventehall
Trondheim stasjon Vestre tilb.
Trondheim stasjon Østre bygg
Tvedestrand bussanlegg
Tyristrand godshus
Tyristrand stasjon
Tønsberg bussgarasje
Tønsberg godshus
Tønsberg kontor/verksted
Tønsberg stasjonsbygning
Ulsberg stasjon
Undheim bussgarasje
Upsete eksp.hus
Upsete vannverk
Urdland stasjonsbygn.
Urdland uthus
Ustaoset stasjonsbygning
Ustaoset vannverk
Ustaoset vokterbolig
Vadfoss stasjonsbygning
Vaksdal stasjonsbygning
Varhaug stasjonsbygning
Vatnahalsen eksp.hus
Vaulen gamle verksted
Veggli hvilebu
Veggli st uthus
Veggli stasjonsbygning
Vegårshei stasjonsbygning
Vennesla stasjonsbygning
Verdal stasjon
Verma stasjonsbygning
Vestby godshus
Vestby stasjonsbygning
Vestfossen bolig
Vestfossen stasjon
Vigrestad godhus
Vigrestad stasjonsbygning
Vikersund godshus
Vikersund maler og s.verk
Vikersund stasjon
Vinstra bryggerhus
Vinstra godshus
Vinstra stasjonsbygning
Voss lokstall
Voss stasjonsbygning
Voss velferdshus
Våler godshus nord
Våler godshus syd
Våler privet
Våler stasjonsbygning
Vålåsjø stasjonsbygning
Vålåsjø vokterb./feriested
Øyer bryggerhus
Øyer stasjonsbygning
Øyestøl vokterbolig
Øyheim ekspedisjons hus
Øysteinstul stasjonsbygning
Øysteinstul uthus/privet
Åbogen garasje
Åbogen godshus
Åbogen privet
Åbogen stasjonsbygning
Åbogen uthus
Ådalsbruk godshus
Ådalsbruk privet
Ådalsbruk stasjonsbygning
Ådalsbruk uthus/vedbu
Ål betjentbolig 1
Ål betjentbolig 2
Ål elektroverksted
Ål garasjer
Ål godshus
Ål lokstall
Ål materiallager
Ål stasjonsbygning
Ål Trolløya kontor/veksted/garasje
Ål velferdsbygg
Ål visitørhytte
Åmot godshus
Åmot stasjonsbygning
Åndalsnes godsterm. garasje
Åndalsnes godsterm.adm.bygg
Åndalsnes lokstall
Åndalsnes stasjonsbygning
Åneby stasjonsbygning
Årnes nye banebygg
Årnes stasjonsbygning
Ås stasjonsbygning
Åsen godshus
Åsen stasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til forsiden